Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Cieľom spoločnosti ALFA CONEX SLOVAKIA s.r.o., v skratke ALFACOS s.r.o., so sídlom Cestárska 9, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 595 260, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 1527/S (ďalej len „spoločnosť ALFACOS s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ) je chrániť Vaše osobné údaje, ktoré spracúva.

Pri spracúvaní osobných údajov sa spoločnosť ALFACOS s.r.o. riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t.j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vo vzťahu ku Vám ako dotknutej osobe sme povinní splniť si svoju informačnú povinnosť a poskytujeme informácie o ďalších skutočnostiach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Všetky údaje, ktoré o Vás spoločnosť ALFACOS s.r.o. zhromažďuje spracúva iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu s využitím maximálnej miery zabezpečenia prijatím primeraných organizačných a technických opatrení.

V prípade, že máte akékoľvek otázky ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov neváhajte sa na nás prosím obrátiť prostredníctvom emailovej adresy: acs@alfacos.sk.

1.      Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame

Spoločnosť ALFACOS s.r.o. získava Vaše osobné údaje priamo od Vás ako dotknutých osôb. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dbáme na to aby boli spracúvané len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu ich spracúvania. Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov. Spoločnosť ALFACOS s.r.o. spracúva nasledovné osobné údaje:

A.        Osobné údaje zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné za účelom predaja strojov a zariadení  a poskytovania služieb spoločnosti ALFACOS s.r.o. a za účelom plnenia zákonných a zmluvných povinností

B.        Osobné údaje dodávateľov získané pred a pri realizácií obchodných vzťahov.

C.        Osobné údaje zamestnancov v rozsahu požiadaviek platných právnych predpisov.

D.        Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie.

2.      Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Spoločnosť ALFACOS s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje po nevyhnutnú rôzne dlhú dobu v závislosti od účelu a dôvodu ich spracúvania. V našej spoločnosti sa uplatňujú nasledovné doby spracúvania osobných údajov:

A.        Z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu trvania zmluvného vzťahu.

B.        Z dôvodu plnenia zákonných povinností – po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzných právnym predpisom.

C.        Z dôvodu trvania oprávnených záujmov – po dobu trvania oprávneného záujmu.

D.        Z dôvodu spracúvania osobných údajov na základe súhlasu – po dobu uvedenú v súhlase so spracúvaním osobných údajov alebo do jeho odvolania.

3.      Právne základy a účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť na základe uvedených právnych základoch a pre uvedené účely:

A.        Predaj výrobkov a poskytovanie služieb spoločnosti ALFACOS s.r.o.

B.        Personalistika a mzdy

C.        Zabezpečovanie súladu s platnými právnymi predpismi

D.        Bezpečnosť informačných systémov

E.         Bezpečnosť hnuteľných a nehnuteľných vecí

F.         Účtovné a daňové účely

G.        Evidencia pošty

H.        Evidencia uchádzačov o zamestnanie

I.          Archívne účely

J.         Administratíva žiadostí dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov.

4.      Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Spoločnosť ALFACOS s.r.o. dbá na to aby ste mali prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a aby boli Vaše osobné údaje spracúvané zákonne. Rozsah Vašich práv v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov je nasledovný:

A.        Právo na prístup k Vaším osobným údajom – toto právo obsahuje možnosť požiadať nás o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom ako Vaše osobné údaje používame.

B.        Právo na opravu Vašich osobných údajov – toto právo obsahuje možnosť požiadať nás aby v prípade, že si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne sme upravili, aktualizovali alebo doplnili.

C.        Právo na vymazanie Vašich osobných údajov – toto právo obsahuje možnosť, po posúdení všetkých relevantných skutočností, nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Ide o prípady keď už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely na ktoré sa spracúvali, odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, využijete právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už také oprávnené záujmy nemáme a keď sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je v súlade s platnými právnymi prepismi.

D.        Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – toto právo obsahuje možnosť nás požiadať aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje ak si myslíte, že sú nesprávne, ich spracúvanie je protizákonné, osobné údaje potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a my ich už nepotrebujeme na účely spracúvania alebo v prípade ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov a to až do overenia či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi.

E.         Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov – toto právo obsahuje možnosť preniesť Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame inej tretej strane. Týka sa to tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

F.         Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – toto právo obsahuje možnosť namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie aj keď ich spracúvame oprávnene. V prípade, že podáte námietku nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať ibaže preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na obhajovanie právnych nárokov, na základe ktorých budeme oprávnení Vaše osobné údaje ďalej spracúvať napriek Vašej námietke.

G.        Právo podať sťažnosť voči spracúvaniu Vašich osobných údajov – znamená to, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk

I.          Právo odvolať súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov – toto právo obsahuje možnosť kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na základe Vášho súhlasu o Vás už spracúvali.

V prípade, že by ste chceli uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, môžete sa na nás obrátiť mailom na e-mailovej adrese: acs@alfacos.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti ALFACOS s.r.o. na ulici Cestárskej 9, 979 01 Rimavská Sobota. Zároveň Vám dávame do pozornosti, že naša spoločnosť je v prípade pochybností o totožnosti dotknutej osoby oprávnená požadovať od Vás overenie Vašej totožnosti.

5.      Zásady spracúvania Vašich osobných údajov, ktorými sa riadime

Spoločnosť ALFACOS s.r.o. sa pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadi nasledovnými zásadami spracúvania osobných údajov:

A.        Zásadami zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti – čo znemená, že Vaše osobné údaje sú vo vzťahu ku Vám ako dotknutej osobe spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne.

B.        Zásadou konkrétnosti účelov spracúvania – čo znamená, že Vaše osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

C.        Zásadou minimalizácie – čo znamená, že sú spracúvané len primerané, relevantné osobné údaje sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom vzhľadom na účely na ktoré sa spracúvajú.

D.        Zásadou správnosti – čo znamená, že sa spracúvajú správne osobné údaje a v prípade, že Vaše osobné údaje sú z hľadiska účelov na ktoré sa spracúvajú nesprávne, bezodkladne sa vymažú alebo opravia.

E.         Zásadou minimalizácie uchovávania – čo znamená, že Vaše osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely na ktoré sa Vaše osobné údaje spracúvajú.

F.         Zásadou integrity a dôvernosti – čo znamená, že Vaše osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred  neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

G.        Zásadou zodpovednosti – čo znamená, že spoločnosť ALFACOS s.r.o. nesie zodpovednosť za dodržiavanie všetkých zásad spracúvania Vašich osobných údajov.

6.      Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sprístupňujeme v nevyhnutnej miere pri ich spracúvaní našim zamestnancom. Vaše osobné údaje sa v ojedinelých prípadoch sprístupňujú poskytovateľom IT služieb našej spoločnosti alebo iným poskytovateľom podpory našej spoločnosti ako aj ich zamestnancom.

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov sa neuskutočňuje.

7.      Spracúvanie údajov návštevníkov webu

A.        Cookies

Ak navštívite našu webovú stránku www.alfacos.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies.

Ako užívateľ našich webových stránok máte vždy právo vyjadriť svoj súhlas s ukladaním súborov cookies alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies a to nastavením Vášho webového prehliadača, t.j. povolením alebo odmietnutím ukladania cookies. Nastavenie Vášho webového prehliadača sa v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v z znení neskorších predpisov považuje za Vami poskytnutý súhlas s používaním cookies na našej webovej stránke. Váš súhlas trvá po dobu zachovania nastavení Vášho internetového prehliadača.

Povolenie cookies:

V prípade povolenia cookies môžu byť na Vašom elektronickom zariadení ukladané:

a)         dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí Vášho internetového prehliadača automaticky vymažú.

b)         dlhodobé súbory cookies, ktoré vo Vašom internetovom prehliadači zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého Vy ako užívateľ pristupujete k webovým stránkam www.alfacos.sk. Tieto cookies môžete ako užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky.

Odmietnutie cookies:

V prípade odmietnutia cookies vo Vašom webovom prehliadači Vám nemôžeme garantovať úplnú funkčnosť našich webových stránok www.alfacos.sk

Údaje o Vašom správaní na našich webových stránkach nezískavame len z cookies ale aj z nasledovných údajov:

B.        IP adresu Vášho zariadenia

Touto adresou je adresa Vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet.

C.        Operačný systém Vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenia

D.        Prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie

E.         Adresu webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

Údaje o Vašom správaní  na webe spracúvame  na základe nášho oprávneného záujmu na nasledovné účely:

1.         Získavanie informácií na základe ktorých pre Vás budeme môcť náš web v budúcnosti vylepšiť.

2.         Posudzovanie efektivity nášho webu.

Získané údaje o Vašom správaní na našom webe nevyužívame na reklamné ani marketingové účely.

8.      Zmeny podmienok ochrany osobných údajov v spoločnosti ALFACOS s.r.o. a ostané informácie

Spoločnosť ALFACOS s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov za účelom spracovania legislatívnych a iných zmien. Zmeny podmienok ochrany osobných údajov v spoločnosti ALFACOS s.r.o. Vám oznámime zverejnením novej verzie na našej webovej stránke.

V spoločnosti ALFACOS s.r.o. nedochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu ani profilovaniu.